ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประธานการประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังนี้ พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์ อาจารย์ ดร.นพดล อมรเวช และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ โดยมีวาระการประชุมคือ 1.ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอกและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความจำเป็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปิดหลักสูตร 2.วิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปจัดทำร่างกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจัดทำรายละเอียดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม