ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวดสุนทรพจน์ คือ นายรัชชานนท์ ทองงาม นางสาวธนิดา ชักโยง และนายวิทวัส เครือจีน ตัวแทนการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ คือ นางสาวศรีสุดา จันทกาศ นางสาวศศินา พุ่มโพธิ์ทอง นายทิฆัมพร มาศิริ นายศิลาวุฒิ ศรีเวียงยา นางสาวนฤมล โชคสถาพร และนางสาวนูรซากีลา มะ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม