ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564) ตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) โดยมี อาจารย์ตราดุลย์ นรนิติพดุงการ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง และ คุณสุนิดา พงษ์ไพจิตอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมประชุมจัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม