ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายพัฒนารวม 40 โรงเรียน โดยมีกิจกรรม 34 โครงการเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม