ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยการบูรณาการศาสตร์ ประวัติศาสตร์และศิลปะ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้มากขึ้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ อาคารเจ้าพระยาบวรราชยก มหาวิทยาราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม