ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึงคุณนภารัตน์ จำเนียร และ คุณยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563 กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม