ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ อาจารย์ชาลี เส้นขาว อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ และคุณเกียรติยศ ศรีสกุล เป็นผู้แทนในการนำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ประมาณ 800 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวนประมาณ 800 ชิ้น มามอบให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในงานกีฬาสัมพันธ์ภายใน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ตามสำนักงานต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปอีกด้วย มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม