ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบเจลแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาและนักศึกษา ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกราสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปแจกให้กับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม