ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.90 ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ นายณัฐวัตร บุญสันต์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อดำเนินการบริหารงาน ด้านกิจกรรม ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำและเข้าถึงระบบประชาธิปไตย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม