ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดนาค อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คน ในการทำกิจกรรมนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และได้พัฒนาคุณลักษณะ ความเป็นครู และเด็กอนุบาลให้เกิดแรงบันดาลใจและมีความสุขในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม