ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชาตะสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ, คุณเรียมจันทร์ โกมลวานิช, คุณจุรีพร ขันตี, อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม