ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอนผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพนียด และ ศูนย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขาวัดอินทาราม ในโครงการกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม