ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับประกาศนียบัตร ดังนี้ อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ, ผศ.ดร.เกตุน์ณนิภา วันชัย, อาจารย์ ดร.จันทกานต์ นุชสุข,ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม