ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยาตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก เรียนรู้และเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลตัวเอง จาก COVID-2019

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคซาร์สและเมอร์สที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไวรัสตัวใหม่นี้แพร่ระบาดหนัก ในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ โรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์กรอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่เราควรตระหนัก เรียนรู้วิธีการป้องกัน และรับมืออย่างรู้เท่าทัน ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมาตรการการป้องกันและดูแลบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 1. ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 2. มอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชา จุลชีววิทยา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้บุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3. มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4. จัดบุคลากรทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้อง ก่อนการสอบกลางภาค 5. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 6. กรณีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ และเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้านี้ เมื่อเดินทางกลับมาต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ และหลังจากมาปฏิบัติงานได้ปกติ ให้นัดสอนชดเชยนักศึกษา 7. งดการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การประชุม สัมมนา ในกรณีที่มีบุคคลเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักไม่ตระหนก เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม