ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1, 5-6 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียน อบรมทฤษฏีและการปฏิบัติของกีฬาแต่ละชนิดและแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีและสร้างความแข็งแรงของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดกระแชง“จันทไพโรจน์วิทยา” อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม