ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ กำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ และ ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง เป็นวิทยากรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนเครือข่ายฝึกสอนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม