ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศให้กับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์ทัศนี สุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม