ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุม โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย และอาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและความแตกต่างของนักเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม