ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0”

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0” สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี และอาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในชีวิตประจำวันด้วย G Suite by Google และบรรยายเรื่องการสร้างสื่อนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Prezi โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนายกระดับทักษะความรู้ทางการใช้ ICT ได้หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการทำงานได้ต่อไป เพิ่มความมั่นใจในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไทย 4.0 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม