ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดอบรม เรื่อง การทำขนมครองแครงกรอบ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านสะพานไทยตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม