ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ลวดลายสู่การออกแบบเชิงพาณิชย์” โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.กรชนก บุญทร อาจารย์วิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายสิ่งทอและการประยุกต์ใช้สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมการอบรมภายใต้การดูแลของ อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ จัดขึ้น ณ ห้อง 31118 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม