ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 2) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 3) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4) พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม