ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในภาคเช้าได้จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่บุคลากรภายในของทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยได้รับเกียรติจาก คุณญาณษา สันติญากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้และภาคบ่าย ณ ลานอเนกประสงค์กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับบุคลากร และนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าให้กับทุกคนที่เข้ารับการอบรมและหลังจากอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วม การอบรม ได้หน้ากากผ้านำกลับไปใช้งาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำหน้ากากผ้าใช้เองได้เป็นอย่างดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม