ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม