ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน”

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัfพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ปัณณธร หอมบุญมาตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเห็นถึงบริบทที่สำคัญของสังคมปัจจุบัน ของไทย ที่เผชิญกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงการกระตุ้นเตือนและสร้างการเตรียมการที่ดีของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิทยากร คือ อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม