ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” ในกิจกรรม (1) ทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมไว้ใช้ในครัวเรือน(2) แปลงเกษตรและผักสวนครัวครบวงจร และ (3) ผลิตภัณฑ์ปลาบ่อธรรมชาติครบวงจร นอกจากนั้น ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตำบลในพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำระบบฐานข้อมูลตำบลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพของตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการประสานงานโดยนายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ และผู้นำชุมชนหมู่ 2 นายบุญสืบ เผือกเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และนายรติกร ทองมูลตน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม