ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมทั้งคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาดนตรีศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ร่วมทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม