ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในตามรอบของการสมัคร ที่ผ่านมาตั้งแต่แรกรับเข้า ในรอบของ portfolio รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 มีจำนวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์ จำนวน 104 คน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในรอบที่ 3 ของการสมัครเข้าศึกษาต่อ มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 48 คน ส่วนในการสมัครเข้าศึกษาต่อยังมีรอบของการสมัครอีก 3 รอบ ซึ่งเป็นรอบรับตรง ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สาขาวิชาเคมี จึงขออนุญาตส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษาและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) งานประกันคุณภาพจึงได้จัดทำร่างประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะได้มีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม