ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี และอาจารย์อรุณ พุ่มไสว ที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลโรงช้าง จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าไปสู่มาตรฐานมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม