ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กว่า 240 คน โดยมีกิจกรรมมารยาทนักเรียนสาธิต เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทของชนชาติไทยที่ถูกต้องและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคำว่ามารยาท รวมถึงการประพฤติปฏิบัติด้วยความมีมารยาทต่อตนเองและผู้อื่น และกิจกรรมกลุ่มสร้างความสามัคคี เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและมีความรักความผูกพันกับสถานศึกษาของตนเอง และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีระเบียบวินัย และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม