ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ ของอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร100ปี) เพื่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นระเบียบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม