ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6 โดยนำเงินรายได้จากการจัดงานนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 และเงินบริจาค มาจัดซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย โรงพยาบาลบางปะอิน และโรงพยาบาลบางบาล โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้ป้องกันตนเองและแจกให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ และการขาดแคลนแอลกอฮอล์ล้างมือที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การสื่อสารองค์กร สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม