ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 34 คน ในการศึกษาดูงานในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมตามแหล่งอารยธรรมที่หลากหลายรวมถึงประยุกต์แนวความคิดทางประวัติศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมปัจจุบันและเยี่ยมชมเรือนไทย” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนักวิชาการศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายแนวความคิดทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างอาคารเรือนไทย และได้นำชมเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สะพานดินสอ วัดบรมพุทธาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม