ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ และอธิบายการใช้คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา คณะกรรมการฯ เน้นไปที่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพในด้านการนำเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงคู่มือเทคนิคการนำชมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เกิดความรู้และเข้าใจหลักการใช้คู่มือการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และสามารถบูรณาการกับการเรียน และการฝึกหัดนำเที่ยวในสถานการณ์ได้จริง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม