ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 มคอ. 1 สาขาวิชานิติศาสตร์), ผู้ใช้บัณฑิต คุณสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้ใช้บัณฑิต คุณธีรยุทธ นุ่มนวล อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน อัยการสูงสุด ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผู้ใช้บัณฑิตคุณศุภกร มหาศักดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) 2 คน ได้แก่ นางสาวรัตนาวลี ศิริยุทธ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายภาสกร วิภักดีรัตนมณี ทนายความ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม