ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” ในกิจกรรม (1) ทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมไว้ใช้ในครัวเรือน (2) แปลงเกษตรและผักสวนครัวครบวงจร และ (3) ผลิตภัณฑ์ปลาบ่อธรรมชาติครบวงจร ซึ่งได้รับการประสานงานโดยนายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ ร่วมกับทีมวิทยากรชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน คุณสุมาลี คำบุบผา และคุณปราสาท ทองนิล จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม