ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง” (ก.พ.ร. ๑. รุ่น ๕) เรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง สมัยกรุงศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการบ้านเมือง และการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม และสัมผัสความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ณ วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วิหารพระมงคลบพิตร วัดมหาธาตุและวัดพนัญเชิงวรวิหาร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม