ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยมี นายสายชน คงคะพันธ์ ผู้ดูแลรับผิดชอบ หมวด 2 เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม