ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom ให้กับครู อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ มัอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์อาจารย์จากศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม