ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ “กรรมการ” และ “กรรมการและเลขานุการ” ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม