ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา มากบุญ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม