ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย 1.ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 ราย ประจำภาคเรียน ที่ 3/2562 (ครั้งที่1 ) 2.ขอความเห็นชอบการออกใบรายงานผลการศึกษา 3.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ 4.ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) (สมอ.08) และวาระแจ้งเพื่อทราบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูกำลังจะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 90 ราย ตามที่คุรุสภารับรอง ขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดวัน สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม