ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ และแนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม