ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้ความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ได้รับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการเรียบร้อยแล้ว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม