ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) รายงานข้อมูลการทบทวนบริบทการบริหารงานของ สถาบันอยุธยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563 2) รายงานผลการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 3) พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 4) พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรประจำสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม