ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยทางคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเป็น 2 ห้องๆ ละไม่เกิน 20 คน ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม