ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม