ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณกษิดิศ อนันทนาธร สํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โครงการ 120 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ และคุณอานนท์ จันทรมุข (ว่าที่) ครูรุ่นใหม่ นักประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดยอาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอดแทรกในบริบทต่างๆ ของสังคมโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัจจุบันในการเสวนาครั้งนี้เนื่องด้วยโอกาสอันดี ในปี พ.ศ.2563 เป็นปีครบรอบ 120 ปี ชาตกาล อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญผู้มีจุดกำเนิด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย 24 มิถุนายน 2475 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสพิเศษในการจัดงานเสวนาสาธารณะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประชาธิปไตย ข้อมูลและคุณูปการของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รวมถึงมุมมองเส้นทางประชาธิปไตยไทยในปีที่ 88 และอนาคต นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีการแสดงบทกวีและดนตรี ร่วมรำลึก 24 มิถุนายน 2475 โดยอาจารย์ปราโมทย์ ระวิน อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม