ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นประธานการประชุม โดยมี รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา, รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, ผศ.ดร.พัชรา เดชโฮม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอกและจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความจำเป็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี ความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร ร่างกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจัดทำ รายละเอียดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม