ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล” วิทยากรโดย นางสาววัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ หัวข้อ“การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science)” วิทยากรโดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 อบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม